Občan | Pacient

Rychlé odkazy

Finanční vypořádání neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 2012

 

V příloze naleznete tři listy formuláře na závěrečné vypořádání dotací ze státního rozpočtu, poskytnutých Vám Ministerstvem zdravotnictví ČR na rok 2012. Jsou to:
a) formulář Finanční vypořádání dotací ze SR 2012
Na tento formulář vyplňte Název a identifikační číslo (IČ) dotovaného subjektu, adresu a telefonické spojení, na kterém je možno zastihnout odpovědnou osobu během dne, e-mailovou adresu, pokud máte, a souhrnně celou částku dotací poskytnutých MZ ČR v roce 2012 a jejich čerpání.
b) formulář Vypořádání jednotlivých projektů za rok 2012
Na tuto přílohu rozepište podle znění rozhodnutí Název projektu/ů a do tabulky příslušné finanční údaje. Formulář stačí na osm projektů, pokud jich máte více, použijte více formulářů. V pravém horním rohu uveďte počet listů přílohy. Tento formulář vyplňte i v případě, že máte pouze jeden projekt a údaje budou shodné! Údaje, prosím, řaďte podle dotačních programů, ze kterých byla dotace poskytnuta!
c) formulář Finanční vypořádání podle § 7 vyhl. č. 52/2008 Sb.
Formulář vyplňte podle pokynů uvedených na něm pod tabulkou.
    
     Univerzity: K těmto výše uvedeným formulářům je nutné ještě doložit závěrečnou zprávu o plnění dotačního programu dle Metodiky Ministerstva zdravotnictví pro přidělování neinvestičních finančních prostředků-dotační program Specializační vzdělávání lékařů. Tato zpráva bude obsahovat rozdělení poskytnutné dotace na tři části.
Část A - paušální dotace na kalendářní rok
V této části bude specifikováno, na které druhy nákladů byla dotace použita
(např. spotřeba materiálu - kancelářské potřeby, režijní náklady - spotřeba energie, vody, opravy).
Část B – paušální dotace na jednoho školence ve výši 3 000,- Kč
V této části budou uvedeny počty školenců vždy k 15. dni jednotlivých měsíců.
(např. 15. březen - 370 školenců).
Část C – paušální dotace za atestační zkoušku
V této části budou uvedeny počty atestujících lékařů za jednotlivé kalendářní měsíce (např. květen – 40 atestujících lékařů).
 
      IPVZ: K těmto výše uvedeným formulářům je nutné ještě doložit závěrečnou zprávu o plnění dotačního programu dle Metodiky Ministerstva zdravotnictví na úhradu nákladů za atestační zkoušky, závěrečné zkoušky certifikovaných kurzů a za zkoušky k vydání osvědčení. V této závěrečné zprávě budou uvedeny počty atestujících lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v základních i nástavbových oborech.
 
     Všechny vyplněné formuláře a závěrečnou zprávu zašlete i v případě, že jste již dílčí vyúčtování, zprávu o plnění projektu a další požadované doklady odeslali.
     Součet finančních údajů u jednotlivých projektů musí souhlasit s údaji na prvním formuláři. Pokud máte jen jeden projekt, budou údaje na obou formulářích shodné. Údaje „Poukázáno“ musí souhlasit s částkami uvedenými v rozhodnutí (rozhodnutích), v případě krácení dotace se změnovým rozhodnutím, a skutečně obdrženou částkou. 
       
     Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem  za rok 2012 musí být provedeno dle § 75 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu se "Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy" schválenými usnesením vlády č. 92/2010 a s usnesením vlády č. 450/2011 o "Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím" (pro rok 2012) do 15. února následujícího roku, včetně poukázání nespotřebované části státní dotace na účet cizích prostředkůMZ ČR č. 6015-2528-001/0710 u ČNB. Zároveň je třeba zaslat spolu s formulářem „Finanční vypořádání “ avízo o uskutečněné platbě s uvedením variabilního symbolu ve tvaru výdajová položka a číslo programu , např. 5222 323*.
 
     Na účtu MZ ČR musí být vrácené prostředky z dotací poskytnutých pro rok 2012 bezpodmínečně připsány nejpozději 15. února 2013. Později připsané částky budou poukázány zpět na účet odesílatele, kterému vznikne povinnost vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím příslušného finančního úřadu.
 
     Upozorňujeme, že pokud dojde k porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (tzn., že prostředky státní dotace budou využity neoprávněně nebo zadrženy a jejich nespotřebovaná část nebude vypořádána podle § 14 odst. 11 uvedeného zákona a vrácena na účet MZ ČR do 15. února 2013), podléhají subjekty, kterým byla státní dotace poskytnuta, sankcím ve smyslu § 44 a 44a tohoto zákona.

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 31.12.2012

Poslední úprava: 31.12.2012, 15:28